Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bằng A

inversion
Trong tiếng anh đảo ngữ thường được sử dụng với mệnh đề nhấn mạnh thường gặp dạng đảo trạng từ lên đầu câu Eg: She never eats out ==> Never does she eat out I) Đảo từ với câu điều kiên 1. Đảo từ với câu điều kiện loại 1 a) Câu điều kiện loại 1 có sử dụng “...

Bằng B

Đề 17
1) The fabric is .................... a material which catch fire easily. A) made of B) made from C) made in D) made 2) There were signs everywhere ............... people to keep out of the grass in the park. A) to tell B) tell C) telling D) to telling 3) When will you start the trip? - We'll...

Bằng C

Topic
TOEIC 2 *Harry Potter cast a spell over moviegoers during the weekend, as ____ film in the fantasy series about a young wizard smashed sales records around the world. *the fourth *fourth *four *the four *"Harry Potter and the Goblet of Fire" sold an estimated $181.4 million ____ of tickets, including $101.4 million inNorth...

Đề thi vào 10

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN THPT
TẠI TP.HCM NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: TIẾNG ANH (môn chuyên) I. CHOOSE THE WORD WHOSE UNDERLINED PART IS PRONOUNCED DIFFERENTLY FROM THAT OF THE OTHERS: 1. A. eventually B. depletion C. competitive D. regretful 2. A. vacancy B. wholesale C. inflation D. stagnant 3. A. education B. bridges C. garage D. enlarge 4. A. box B. clocks C....