Vui mừng chào đón

2 khách và 1 thành viên
 • Vi Tiến Dung
 • Ảnh ngẫu nhiên

  270.jpg Mungxuan.swf Happy_new_year.swf Edited_1472745151614.jpg Video_13cailuongEnglish.flv SnSam6316.flv Down_on_the_farm__Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf VinhLamCGCtpHue15__561.flv Images.jpg Lang_hoa.jpg SNWEBPMai.jpg 18_Sonat_Anh_trang.mp3 Videoplayback_.flv 31VVQ.flv Gio_hoa_4.jpg Chu_roi_2011.swf Chuc_mung_nam_moi4.jpg ChucMungNamMoi.jpg 001_CHUC_MUNG_NAM_MOI_2015.swf 02_BONG_HONG_TANG_CO.swf

  Tài nguyên dạy học

  Khách ghé thăm

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • free counters

  Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài tập Anh Văn 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: sưu tầm
  Người gửi: Lê Thị Phương Mai (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:48' 21-02-2012
  Dung lượng: 203.2 KB
  Số lượt tải: 34
  Số lượt thích: 0 người  BÀI  TẬP 10 UNITS ANH 9
  UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL

  I.  Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest :
  1. a. mention b. option c. federation d. question
  2. a. ghost b. office c. long d. modern
  3. a. climate b. comprise c. notice d. divide
  4. a. house b. happen c. hair d. honor
  5. a. took b. look c. blood d, good
  6. a. almost b. not c. gold d. post
  7. a. catalogue b. past c. cast d. class
  8. a. issue b. divide c. library d. dictation
  9. a. read b. ready c. reach d. teach
  10. a. city b. my c. sky d. cry
  II.  Pick out the word that has the main stressed syllable different from the others :
  1. A. depend B. official C. ethnic D. Islam
  2. A. Buddhism B. climate C. comprise D. friendliness
  3. A. religion B. primary C. territory D. tropical
  4. A. compulsory B. correspond C. impress D. divide
  5. A. federation B. masoleum C. correspond D. optional
  III.  Choose one word that has opposite meaning to the underlined word :
  1.   Difficult : A. hard B. easy C. good D. lazy
  2.   Finish : A. end B. continue C. attend D. start
  3.   Fast : A. slow B. quick C. quite D. fluent
  4.   Pass : A. write B. speak C. fail D. find
  5.   Refuse   : A. argue B. order C. except D. accept
  IV.  Supply the correct tense of the verbs in brackets :
  Mrs. Hoa (be) .................. a teacher of English for twenty. eight years. She first (start) .................  at a
  small school.After she had taught there for ten years, her family (move) ........................  to a big city. Since
  then, she (be) ........................ a teacher at a big school. She (teach) ......................  English very well and her
  students (like) ...................  learning English in her class.
  V.  Fill in the blank space with the correct from of the words in parentheses :
  1.   He is a famous ........................................  (correspond)
  2.   She was really ......................................................  by the beauty of the city.  (impress)
  3.   Hanoi people are very ................................................... . (friend)
  4.   Their ...................................................  made me happy.   (friend)
  5.   Many ................................................  come to Ho Chi Minh’s Mausoleum every day.   (visit)
  6.   We enjoyed the ..................................................  atmosphere in Hue.   (peace)
  7.   Ho Chi Minh City is not .................................................  from Kuala Lumpur. (difference)
  8.   The ...................................................  language in Malaysia is Bahasa Malaysia.   (nation)
  9.   In Malaysia, ............................................  is free. (educate)
  10. What is the main language of ...............................  at that school ? (instruct)
  11. English is the ...................................  language in Singapore. (office)
  12. Like Vietnam, Malaysia has ......................................................  climate.   (tropic)
  13. The little girl is dancing .................................................................  (beauty)
  14. English people get used to ...................................................................  (drive)
  15. They go to church every Sunday. They are very ..............................................  (religion)
  VI.  Rewrite the sentences, beginning with “I wish .............. ” :
  1.   They don’t come here on time. ...............................................................................................................
  2.   It rains heavily. ........................................................................................................................................
  3.   She won’t go to Hanoi with me tomorrow. ..............................................................................................
  4.   Tom can’t help me. .................................................................................................................................
  5.   My sister isn’t here. .................................................................................................................................
  6.   He never goes to school on time. ............................................................................................................
  1


  7.   He fails the final examination. ................................................................................................................
  8.   I’m sorry, I must go now. ........................................................................................................................
  9.   She’ll sell her house next week. .............................................................................................................
  10. Mary doesn’t stay at home on Sundays. .................................................................................................
  VII.  Make a cross on the correct answer A, B, C or D in the following sentences :
  1. The little girl started crying. She ...........  her doll, and no one was able to find it for her.
  A
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓