Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > ĐỀ TRẮC NGHIỆM TA > Bằng A >

inversion


Trong tiếng anh đảo ngữ thường được sử dụng với mệnh đề nhấn mạnh thường gặp dạng đảo trạng từ lên đầu câu

Eg: She never eats out

==> Never does she eat out

I) Đảo từ với câu điều kiên

1. Đảo từ với câu điều kiện loại 1
a) Câu điều kiện loại 1 có sử dụng “ should” thay hiện tại không xác định chỉ khả năng xáy ra ít hơn ở tương lai. Đảo “should” lên đầu câu thay “If”

Eg: If it should rain tonight, I will stay at home
==> Should it rain..........
b) Điều kiện loại 1 có sử dụng thời hiện tại hoàn thành

Lấy “should” thay “If” sao đó để nguyên thể hoàn thành với “have done” ở tất cả các ngôi
Eg: If she has finished the work, she can go home
==> Should she have finished ..........
2. Điều kiện loại 2
a) Mệnh đề điều kiện loại 2 có dùng động từ “tobe” ở số nhiều “were” dùng “were” thay”if”
Eg: Iif I were you, i would love him
==> Were I you.................
b) Trong mẫu câu điều kiện loại 2 đặc biệt có dùng “If” đầu câu ( nếu không phải vì................. “were” khỏi “not’’sau đó đảo lên đầu câu thay “if”)

Eg: If it weren’t for your progress, i wouldn’t be here

==> Were it not your ....

c) Mẫu câu điều kiện loại 3 đặc biệt

If + S+ were+ to do
Thay động từ ở quá khứ của mệnh đề điêu kiện loại 2

Eg: If i were to speak.......
==> Với mẫu câu này đảo “were” lên đầu câu thay “If”
3. Điều kiện loại 3

a) Dùng “Had” đảo lên đầu câu thay “If”
Eg: If she had worked harder last year, she wouldn’t have failed the exam
==> Had she worked harder last year............

b) Câu điều kiện loại 3 đặc biệt đi với đại từ “it” đầu câu
If it hadn’t been for + N ==> Nếu không phải vì.......
==> Tách “had” ra khỏi “not” đảo lên đầu câu thay “If”
Eg: If it hadn’t been for hot weather,we would have had a wonderful holiday
==> Had it not been for............................

c) Mệnh để điều kiện loại 3 đặc biệt có sử dụng” were to have done” thay quá khứ hoàn thành
Eg; If she had driven carefully, she wouldn’t have cause the accident
==> If she were to have driven......
Đảo “were” lên đầu câu thay “If”
==> Were she to have driven….

II. CASES OF INVERSION (Những trường hợp đảo ngữ)

1. Inversions take place after some negative adverb such as: little (một ít), nowhere (không một nơi nào), no longer (không còn nữa), in vain (vô ích), not until (mãi đến khi), never (không bao giờ), never again (không bao giờ nữa), never before (không bao giờ nữa), seldom = rarely, hardly (gần như không, khó mà), not for one minutes (không một phút nào)...

Example:
- He said little about it. => Little did he say about it.
- Nowhere you can enjoy delicious dishes like here. => Nowhere can you enjoy delicious dishes like here.
- No longer will he work here.
- In vain did they look for the missing people.
- Not until I came home did I realize that I had lost everything.
- Not until she left did I know that she had been very important for me.
- I will never forgive him. => Never will I forgive him
- Never again will I meet him.
- Never before have I seen this film (present perfect)
- She rarely makes a mistake => Rarely does she make a mistake.
- I hardly meet her nowadays. => Hardly do I meet her nowadays.
- Not for one minute do we feel peaceful.
- Not for one minute did she forger about it/him.

2. Inversions are used in emphasizing cases.

- I like it (normal) => Do I like it (emphasizing case)
- I slept well last night. => Did I sleep well last night.
- He loves her => He does love her.

3. Inversions are used in some conditional sentences.

- If I were the judge, I’d sentence him to death. => Were I the judge, I’d sentence him to death.
- If I weren’t rich, I wouldn’t help you. => Were I not rich, I wouldn’t help you.
- If I had taken his advice, I’d have succeeded
been successful.
=> Had I taken his advice, I’d ......
- If I had been flying to New York at that time, I’d have died.
=> Had I been flying to New York .....
- If you hadn’t helped me, I wouldn’t have known how to solve it.
=> Had you not helped me, I wouldn’t have known how to solve it.
- If I hadn’t stayed up late last night, I wouldn’t be tired now.
=> Had I not stayed up late last night, I wouldn’t be tired now.

4. Inversions are used in questions.

- Do you like it?
- Have you had dinner yet?
- Will you go there tomorrow?
- Are you listening to me?

5. Inversions are used after some conjunctions such as:

- Hardly .... when
- Scarcely .... when (Ngay khi....)
- No sooner .... when

Hardly had I gone to bed when the phone rang.
No sooner had I left my house than it began to rain.

6. Inversions are used in some phrases with “only”

- Only when (chỉ khi)
- Only if (chỉ nếu mà) + Clause
- Not only (không những)
(conjunctions)
- Only by (prep) (Chỉ bằng cách) + Clause

Ex:
+ Only when you grow up can you understand it.
+ Only if you tell me the truth can I forgive you.
+ Not only does he study well, but also he sings well.
+ Only by studying hard can you pass this exam.

7. Inversions are used in some phrases with “no”

- In no way (không bằng cách nào cả)
- At no time (chưa bao giờ)
- On no account (không vì một lý do gì)
- In/under no circunstances (cho dù thế nào cũng không)

Ex:
- In no way can you refuse to answer my question.
- At no time have I come there.
- On no account can you treat her badly like this.
- In no circunstances will I betray you (Phản bội)
- In no circunstances will I leave you alone (để bạn một mình)

8. Inversions are used with “not a” and “many a”
- Not a word did she say.
- Not a letter have I received from her.
- Many a rose did he give her
- Many a book has he read.

9. Inversions take place after “here” and “there”

- There comes our mother
- Here comes singer My Tam.

10. Inversions are used with “so” and “neither”

- I’m a student; I’m a student, too <=> So am I.
- I’m not a student; I’m not a student, either <=> Neither am I.
- She likes music; He likes music, too <=> So does he.
- She doesn’t like music; He doesn’t like music, either <=> Neither does he.
- I didn’t sleep well last nigh; She didn’t sleep well last night, either <=> Neither did she.
- I haven’t seen it ; I haven’t seen it, either <=> Neither have I.

* Notes:
Nếu trong câu đầu tiên có chứa một số trạng từ phủ định như hardly, seldom, rarely, never thì để diển đạt sự tương tự người ta dùng either hoặc neither (không dùng so và too).
- I hardly meet her nowadays; He hardly meet her nowadays, either <=> Neither does he.
. Nhóm từ: So, Such
Câu đảo ngữ có chứa “So” mang cấu trúc như sau:
So + tính từ + to be + Danh từ …
Ví dụ:
• So strange was the situation that I couldn't sleep.
(Tình huống này kì lạ khiến tôi không thể ngủ được).
• So difficult is the test that students need three months to prepare.
(Bài kiểm tra khó tới mức mà các sinh viên cần 3 tháng chuẩn bị).
Câu đảo ngữ có chứa “Such” mang cấu trúc như sau:
“Such + to be + Danh từ +…”
Ví dụ:
• Such is the moment that all greats traverse.
(Thật là thời khắc trở ngại lớn lao).
• Such is the stuff of dreams.
(Thật là một giấc mơ vô nghĩa).

III.7. Câu đảo ngữ
Trong một số trường hợp các phó từ không đứng ở vị trí bình thường của nó mà đảo lên đứng ở đầu câu nhằm nhấn mạnh vào hành động của chủ ngữ. Người ta gọi đó là câu đảo ngữ. Trong trường hợp đó ngữ pháp sẽ thay đổi, đằng sau phó từ đứng đầu câu là trợ động từ rồi mới đến chủ ngữ và động từ chính:

Ví dụ:

Little did I know that he was a compulsive liar.
At no time (= never) did I say I would accept late homework.

1. Câu đảo ngữ có chứa trạng từ phủ định:
Nhìn chung, câu đảo ngữ thường được dùng để nhấn mạnh tính đặc biệt của một sự kiện nào đó và thường được mở đầu bằng một phủ định từ.

  • Nhóm từ: never (không bao giờ), rarely (hiếm khi), seldom (hiếm khi).

Câu đảo ngữ chứa những trạng từ này thường được dùng với động từ ở dạng hoàn thành hay động từ khuyết thiếu và có thể chứa so sánh hơn.
Ví dụ:

Never have I been more insulted!
(Chưa bao giờ tôi bị lăng mạ hơn thế).
Never in her life had she experienced this exhilarating emotion.
Seldom has he seen anything stranger.
(Hiếm khi anh ấy nhìn thấy một cái gì kì lạ hơn thế).
Seldom have I seen him looking so miserable.

  • Nhóm từ: hardly (hầu như không), barely (chỉ vừa đủ, vừa vặn), no sooner (vừa mới), or scarcely (chỉ mới, vừa vặn).

Câu đảo ngữ chứa trạng ngữ này thường được dùng để diễn đạt một chuỗi các sự kiện xảy ra trong quá khứ.
Ví dụ:

Scarcely had I got out of bed when the doorbell rang.
(Hiếm khi chuông cửa reo mà tôi thức dậy).
No sooner had he finished dinner than she walked in the door.
(Khi anh ấy vừa mới ăn tối xong thì chị ta bước vào cửa).

2. Nhóm từ kết hợp sau “Only” như: only after, only when, only then…

Only after/only when/only then/only if + trợ động từ + S + V…
Only by + noun/V-ing +
trợ động từ/ động từ khuyết thiếu + S + V….: chỉ bằng cách làm gì

Ví dụ:
Only then did I understand the problem.
(Chỉ sau lúc đó tôi mới hiểu ra được vấn đề).
Only by hard work will we be able to accomplish this great task.
Only by studying hard can you pass this exam.

Chú ý: nếu trong câu có hai mệnh đề, chúng ta dùng đảo ngữ ở mệnh đề thứ hai:

Only when you grow up, can you understand it.
Only if you tell me the truth, can I forgive you.
Only after the film started did I realise that I'd seen it before.

3. Nhóm từ: So, Such

Câu đảo ngữ có chứa “So” mang cấu trúc như sau:
So + tính từ + to be + danh từ …

Ví dụ:

So strange was the situation that I couldn't sleep.
(Tình huống này kì lạ khiến tôi không thể ngủ được).
So difficult is the test that students need three months to prepare.
(Bài kiểm tra khó tới mức mà các sinh viên cần 3 tháng chuẩn bị).

Câu đảo ngữ có chứa “Such” mang cấu trúc như sau:
“Such + to be + danh từ +…”

Ví dụ:
Such is the moment that all greats traverse.
(Thật là thời khắc trở ngại lớn lao).
Such is the stuff of dreams.
(Thật là một giấc mơ vô nghĩa).

 

4. Not only….but also…..:không những…….mà còn…..

Not only + trợ động từ + S +V + but also + S + V…

Ví dụ:
Not only does he study well, but also he sings well.

5. Một số cấu trúc khác

• In/ Under no circumstances: Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không.

Under no circumstances should you lend him the money.

• On no account: Dù bất cứ lý do gì cũng không

On no accout must this switch be touched.

• Only in this way: Chỉ bằng cách này

Only in this way could the problem be solved

• In no way: Không sao có thể

In no way could I agree with you.

• By no means: Hoàn toàn không

By no means does he intend to criticize your idea.

• Negative ..., nor + auxiliary + S + V

He had no money, nor did he know anybody from whom he could borrow.

• Khi một mệnh đề mở đầu bằng các thành ngữ chỉ nơi chốn hoặc trật tự thì động từ chính có thể đảo lên chủ ngữ nhưng tuyệt đối không được sử dụng trợ động từ trong trường hợp này.

Clause of place/ order + main verb + S (no auxiliary)

In front of the museum is a statue.
First came the ambulance, then came the police.
(Thoạt đầu là xe cứu thương chạy đến, tiếp sau là cảnh sát.)

• Khi một ngữ giới từ làm phó từ chỉ địa điểm hoặc phương hướng đứng ở đầu câu, các nội động từ đặt lên trước chủ ngữ nhưng tuyệt đối không được sử dụng trợ động từ trong loại câu này. Nó rất phổ biến trong văn mô tả khi muốn diễn đạt một chủ ngữ không xác định:

Under the tree was lying one of the biggest men I had ever seen.
Directly in front of them stood a great castle.
On the grass sat an enormous frog.
Along the road came a strange procession.

• Tân ngữ mang tính nhấn mạnh cũng có thể đảo lên đầu câu:

Not a single word did he say.

• Các phó từ away ( = off ), down, in, off, out, over, round, up... có thể theo sau là một động từ chuyển động và sau đó là một danh từ làm chủ ngữ:

– Away/down/in/off/out/over/round/up...+ motion verb + noun/noun phrase as a subject.

Away went the runners.

Down fell a dozen of apples...

– Nhưng nếu một đại từ nhân xưng làm chủ ngữ thì động từ phải để sau chủ ngữ:

Away they went.

Round and round it flew.

– Trong tiếng anh viết (written English) các ngữ giới từ mở đầu bằng các giới từ down, from, in, on, over, out of, round, up... có thể được theo sau ngay bởi động từ chỉ vị trí (crouch, hang, lie, sit, stand...) hoặc các dạng động từ chỉ chuyển động, các động từ như be born/ die/ live và một số dạng động từ khác.

From the rafters hung strings of onions.
In the doorway stood a man with a gun.
On a perch beside him sat a blue parrot.
Over the wall came a shower of stones.
*Chú ý: các ví dụ trên có thể diễn đạt bằng một V-ing mở đầu cho câu và động từ to be đảo lên trên chủ ngữ:

Hanging from the rafters were strings of onion.
Standing in the doorway was a man with a gun.
Sitting on a perch beside him was a blue parrot.

Bài tập 1: Viết lại câu với hình thức đảo ngữ

1. She had never been so happy before.

2. I have never heard such nonsense!

3. I have never seen such a mess in my life.

4. Public borrowing has seldom been so high.

5. They had seldom participated in such a fascinating ceremony.
6. They little suspected that the musical was going to be a runaway success.
7. The embassy staff little realized that Ted was a secret agent.

8. I had hardly begun to apologize when the door closed .

9. The shop can in no way be held responsible for customers' lost property.

10. The couple had no sooner arrived than the priest started the ceremony.

11. Tom only understood the meaning of the comment when he saw his wife's face.

12. The restaurant cannot accept animals under any circumstances.

13. The artist rarely paid any attention to his agent's advice.

 

Bài tập 2: Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi.

1. Her grief was so great that she almost fainted.

–> So………………………………………….

2. He got down to writing the letter as soon as he returned from his walk.

–> No sooner……………………………………………………..

3. She had hardly begun to speak before people started interrupting her.

–> Hardly……………………………………………………………..

4. I only realized what I had missed when they told me about it later.

–> Only when……………………………………………………

5. You won’t find a more dedicated worker anywhere than Mrs John.

–> Nowhere…………………………………………..

6.–> The outcome of the election was never in doubt.

–> At no time…………………………………….

7. He forgot about the gun until he got home.

–> Not until………………………………

8. The only way you can become a good athlete is by training hard everyday.

–> Only by…………………………………………………………

 

Bài 1:

1. She had never been so happy before.
--> Never had she been so happy before.
2. I have never heard such nonsense!
--> Never have I heard such nonsense!
3. I have never seen such a mess in my life.
--> Never have I seen such a mess in my life.
4. Public borrowing has seldom been so high.
--> Seldom has public borrowing been so high.
5. They had seldom participated in such a fascinating ceremony.
--> Seldom had they participated in such a fascinating ceremony.
6. They little suspected that the musical was going to be a runaway success.
--> Little did they suspect that the musical was going to be a runaway success.
7. The embassy staff little realized that Ted was a secret agent.
--> Little did the embassy staff realize that Ted was a secret agent.
8. I had hardly begun to apologize when the door closed.
--> Hardly had I begun to apologise when the door closed.
9. The shop can in no way be held responsible for customers' lost property.
--> In no way can the shop be held responsible for customers’ lost property.
10. The couple had no sooner arrived than the priest started the ceremony.
--> No sooner had the couple arrived than the priest started the ceremony.
11. Tom only understood the meaning of the comment when he saw his wife's face.
--> Only when Tom saw his wife’s face did he understand the meaning of the comment.
12. The restaurant cannot accept animals under any circumstances.
--> Under no circumstances can the restaurant accept animals.
13. The artist rarely paid any attention to his agent's advice.
--> Rarely did the artist pay any attention to his agent’s advice.

Bài 2:

1. Her grief was so great that she almost fainted.
–> So great was her grief that she almost fainted.
2. He got down to writing the letter as soon as he returned from his walk.
–> No sooner had he returned from his walk than he got down to writing the letter.
3. She had hardly begun to speak before people started interrupting her.
–> Hardly had she begun to speak when people started interrupting her.
4. I only realized what I had missed when they told me about it later.
–> Only when they told me about it later did I realize what I had missed.
5. You won’t find a more dedicated worker anywhere than Mrs John.
–> Nowhere will you find a more dedicated worker than Mrs John.
6. The outcome of the election was never in doubt.
–> At no time was the outcome of the election in doubt.
7. He forgot about the gun until he got home.
–> Not until he got home did he remember about the gun.
8. The only way you can become a good athlete is by training hard everyday.
–> Only by training hard everyday can you become a good athlete.

.Under no cicumstances + trợ động từ ,tobe, ĐTKT,...+ S+ V ,. clause
Với bất cứ giá nào...........
 Not only+ TĐT,tobe, ĐTKT,.....+S+V, but also..........
Không chỉ...............mà còn
2. Tưong tự :
No sooner................than...............
Hardly........................when................ ( Ngay khi..........)
Scarely....................when.................
Seldom , never, rare ly : thường dùng ở thì hiện tại đơn hơn cả, never thì có thể dùng ở thì HTHT nữa
3. Not untill + mốc thời gian/ Mệnh đề + that..........( không cho tới khi.........)
Only by , only in..........+ nếu có 2 cụm chủ vĩ thì đảo ngữ MĐ chính lên
( Chỉ bằng........)
Ngoài ra là cấu trúc đảo ngữ của mệnh đề điều kiện
Loại 1 : Should+ S+ Vo , S + will + V
Loại 2 : Were+ S + Adj/ to+ V , S + would / should ..........+ Vo
Loại 3.: Had + S + V3 + ................ , S + would have / had + V3
Câu khi đảo ngữ thì vẫn dịch ra như bình thường thui bạn, hầu như ít thay đổi nghĩa

INVERSION


● Khi cần nhấn mạnh cho chủ ngữ, các Trạng từ mang ý nghĩa phủ định có thể đảo ra đầu câu. Khi đó có sự đảo ngữ (inversion) giữa chủ ngữ và Trợ động từ.

Hardly
Rarely
Seldom + auxiliary + subject + verb . . .
Never
Only ...

John hardly remembers the accident that took his sister's life.
Hardly does John remember the accident that took his sister's life.

● Một số cụm Trạng từ mang ý nghĩa phủ định được đặt ở đầu câu cũng cần đảo ngữ
In/ Under no circumstances: Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không.
Under no circumstances should you lend him the money.
On no account: Dù bất kỳ lí do nào cũng không . . .
On no account must this switch be touched.
Only in this way: Chỉ bằng cách này
Only in this way could the problem be solved
● Đảo ngữ với Nor sau một mệnh đề phủ định

Negative ..., nor + auxiliary + S + V


He had no money, nor did he know anybody from whom he could borrow.
● Các Cụm Trạng từ chỉ nơi chốn hay trật tự thời gian đặt ở đầu câu cũng áp dụng đảo ngữ nhưng không dùng Trợ động từ trong trường hợp này.

Adverb phrase of place/ order + main verb + S (no auxiliary)
In front of the museum is a statue.
First came the ambulance, then came the police.

● Các Cụm Trạng từ chỉ địa điểm hoặc phương hướng đi với các nội động từ (intransitive verb) cũng có thể đặt ở đầu câu và có đảo ngữ nhưng không dùng Trợ động từ. Cách viết thường gặp trong lối văn mô tả.

Adverb phrase + instransitive verb + S (no auxiliary)


Under the tree was lying one of the biggest men I had ever seen.
Directly in front of them stood a great castle.
On the grass sat an enormous frog.
Along the road came a strange procession.


Đảo ngữ(Inversions)

Thông thường, một câu kể (câu trần thuật) bao giờ cũng bắt đầu bằng chủ ngữ và tiếp theo sau là một động từ. Tuy nhiên, trật tự của câu như trên có thể bị thay đổi khi người nói muốn nhấn mạnh. Lúc đó xuất hiện hiện tượng "Đảo ngữ"

Đảo ngữ được thể hiện ở các dạng sau:
Not until + phrase/clause...
Ex.: Not until 10 p.m. yesterday did he come home.

Not until I left home did I realize what he had meant.
Neither, nor và được dùng để diễn tả người hay sự vật này tương tự như người, vật hay sự vật khác (kia):
Ex: a/ Tom is ill today.

So is Tom..

b/ I can’t understand Spainish.

Nor can I.

Seldom, rarely và never được nhấn mạnh với nhấn mạnh với mục đích so sánh:
Ex.: Seldom had I seen such a terrible thing
Only, not only, not until được nhấn mạnh và đặt ở đầu câu
Ex.: Only learning hard can you pass the exam.
Hardly…. When, scarcely……when và no sooner…… than được dùng để diễn tả một hành động xảy ran ngay sau một hành động khác.
Ex.: Hardly had I arrived when I heard a terrible explosion.

No sooner had I left than it started to rain.

Các cụm giới từ chỉ nơi chốn được nhấn mạnh.
Ex.: Near the old pagoda is a red flower tree.


Nhắn tin cho tác giả
Lê Thị Phương Mai @ 09:17 23/08/2013
Số lượt xem: 1755
Số lượt thích: 0 người
Avatar

inversion

 
Gửi ý kiến