Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Unit 13. Activities

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Phương Mai (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:48' 16-03-2015
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
WECOME TO OUR CLASS!
Teacher in charge: Le Thi Phuong Mai
Lesson 3 : B1 - 4 (p134-137)
UNIT 13
ACTIVITIES
Le Thi Phuong Mai
SPORTS AND FORMS
OF EXERCISE?
I. Vocabulary:
It is raining. I must take an umbrella.
Must + bare infinitive

My daughter, you look tired.
You ought to sleep for a moment.
Ought to + bare infinitive
I. Vocabulary:
I. Vocabulary:
Should + bare Infinitive
Mom, the weather is nice. You should go for a walk with me.
I. Vocabulary:
Spaddie (n):
Vợt bóng bàn
2. Wait for someone: chờ ai
4. Would you like + to inf/noun?
1. Paddle (n): vợt bóng bàn.
5. (? ?) Should + bare Infinitive: nên
Accept: Yes, I`d love to.
Refuse: I’d like to, but I can’t.
(? ? ?) Ought to + bare Infinitive: nên
3. Spare (adj): dư, thừa

(? ? ? ?) Must + bare Infinitive: phải
I. Vocabulary:
II. Listen. Then practice with a partner
Ba: Would you like to play table tennis, Nam?
Nam: I`d like to, but I can`t.
Ba: That`s too bad.
Nam: I have some homework. I ought to finish it before I play table tennis.
Ba: Yes. You must do your homework first. But I`ll wait for you.
Nam: It`ll take me a few more minutes.
Nam: OK, I`ve finished. Oh, I don`t have my table tennis paddles with me. Do you have a spare one?
Ba: Yes, I do.
Nam: Can I borrow it?
Ba: Sure. Here you are.
Nam: Thanks.
Ba: OK. Let`s go.
Ba: No problem. I also have to finish this question for Math tomorrow.
a/ What should Nam do before he plays table tennis?
He should do his homework.
b/ When will Nam be ready?
He will be ready in a few minutes.
c/ What will Ba do?
He will finish a question for Math.
d/ How many paddles does Ba have?
He has two paddles.
Now answer
- What should Nam do before he plays table tennis?
- He ought to do his homework first.
Or- He must do his homework first.
Form: Modal verbs + infinitive.
III/ Word cue Drill:
- What should Nam do before he plays table tennis?
- He ought to do his homework first.
- Nam/before/table tennis/do homework.
III/ Word cue Drill:
- What should children do when they go swimming?
- They ought to swim with an adult.
Children/ when/swimming
III/ Word cue Drill:
- What should We do after meals?
- We must brush teeth.
We/ after meals/brush
III/ Word cue Drill:
- What should Lam do when he very thin?
- He ought to eat more.
Lam/ when/very thin/eat
IV/Further practice:
Scientists say life started in the ocean. However, humans aren’t natural swimmers. We ........ swim as babies, but we forget and then we .......... learn to swim again.
We ......... not forget that our world is mainly water. So we ............ all learn to swim. We ....... try to stay away from the water, but it is very difficult. The time always comes when we need to cross water.
We ............................ learn to swim when we are young. It’s easier to learn then. Our parents .......
Give us the opportunity
to learn to swim.
can
must
must
should
can
ought to/ should
can/ should/ must
Learn the vocabulary by heart.
Write 5 sentences with modal verbs.
Prepare B2 on page 135.
Thank you very much.
 
Gửi ý kiến