Chào mừng quý vị đến với Hành trang cuộc sống - Lê Thị Phương Mai .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Unit 12. Let s eat

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Phương Mai (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:57' 16-03-2015
Dung lượng: 26.7 MB
Số lượt tải: 87
Số lượt thích: 0 người
WECOME TO OUR CLASS!
Teacher in charge: Le Thi Phuong Mai
What was wrong with her?
Who finds the topic?
B. She had a cough.
C. She had a headache.
A. She had a toothache.
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Did the man have…..?
Who finds the topic?
C. a headache
A. a cold
B. a stomachache
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
The boy had….
Who finds the topic?
A. a flu
C. a headache
B. a toothache
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Did she have a stomachache?
Who finds the topic?
A. Yes, she didn’t.
C. Yes, she was.
B. Yes, she did.
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Lesson4: B1 (p.119)
Period 76
LET`S EAT !
UNIT 12
I/Vocabulary:
- Clean (adj) ≠
Bụi bẩn.
Dirty (adj):
- Dirt (n):
Dơ bẩn, không sạch.
- Wash well (v):
Rửa kỹ
- Carefully (v)
Cẩn thận
What and where
Wash well
Clean
Dirty
carefully
Dirt
II/True - False statements:
2/He was at the doctor’s.
T
F
T
F
T
F
T
F
T
F
F
T
T
T
F
1
2
3
4
5
Check
1/Ba had a headache.
3/He ate spinach. But his parents didn’t.
4/His Mum washed the spinach.
5/Vegetables often have dirt on them.
stomachache.
Ba
6/That dirt can’t make him sick.
T
F
F
6
can
III/Comprehension questions
1./What did Ba eat last night?
2./Who washed the spinach?
3./Why did Ba go to the doctor?
4./What did the doctor give Ba?
( Practice with a partner)
5
1
3
6
III. Comprehension questions : “Lucky Numbers”
4
2
7
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
III. Comprehension questions : “Lucky Numbers”
Lucky Number
While – listening:
you!
Lucky Number
Ba ate fish, rice, soup, and spinach last night.
While – listening:
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
1./What did Ba eat last night?
III. Comprehension questions : “Lucky Numbers”
Lucky Number
While – listening:
you!
Lucky Number
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
III. Comprehension questions : “Lucky Numbers”
Ba did.
While – listening:
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
2./Who washed the spinach?
III. Comprehension questions : “Lucky Numbers”
Because he had a stomachache.
While – listening:
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
3./Why did Ba go to the doctor?
III. Comprehension questions : “Lucky Numbers”
Lucky Number
While – listening:
you!
Lucky Number
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
III. Comprehension questions : “Lucky Numbers”
The dirt on vegetables
While – listening:
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 1(A1) * Period 72
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
Unit 12 : LET’S EAT ! * Lesson 4(B1) * Period 76
4./What made him sick?
III. Comprehension questions : “Lucky Numbers”
Comprehension questions
1./What did Ba eat last night?
Ba ate fish, rice, soup, and spinach last night.
2./Who washed the spinach?
Ba did.
3./Why did Ba go to the doctor’s?
Because he had a stomachache.
4./What made him sick?
The dirt on vegetables.
IV/ Complete the story
Ba went to the(1)................. because he was(2) ......... The doctor(3) ............. Ba some questions . Ba said he (4)......... some (5) .................. last night. The doctor said he must (6)............ the spinach (7).............................., (8).......................can be dirty. The dirt can (9)............. people sick. (10)...................... gave Ba some (11)................... to make him feel better.
doctor’s
sick
asked
ate
spinach
wash
more carefully
vegetables
make
The doctor
medicine
What
V/Homework
- Remember meaning of structures.
Write the complete story in your notebooks.
- Do the exercises B1,4 in the workbook, pages 77 - 78.
Thank you very much.
Last night.
Write the complete story
 
Gửi ý kiến