Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Phi Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ea Bá
Quận/huyện Huyện Sông Hinh
Tỉnh/thành Phú Yên
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Nông Duy Khánh, Phạm Thế Dũng
Đã đưa lên 263 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 501 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 20 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 75562 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này